Bia Khánh Râu

  20 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đã đóng cửa  08:00 - 00:30
Lưu